Algemene voorwaarden

Huisreglement en Algemene voorwaarden
 
Huisreglement:
U bent van harte welkom binnen onze openingstijden. Onze openingstijden vindt u op onze website. De sluitingstijd van onze bar is 15 minuten voor de algehele sluitingstijd.
 

Het gebruik van de zonnebank is uitsluitend op afspraak.
 
Ubcro Sport & Health Center:
Het achterlaten van waardevolle spullen in onze kleedkamers is op uw eigen risico. Het gebruik van een kluisje hiervoor wordt door ons geadviseerd. Het gebruiken van een handdoek is verplicht in de fitnesszaal. Het dragen van cap’s of petjes is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met personeel. Aanstootgevende kleding is verboden. Het maken van foto’s, films, snapshots e.d. in de fitness -zaal is alleen toegestaan met goedkeuring van personeel en medesporters. In de kleedkamers is het verboden opnames te maken. Het beluisteren van eigen muziek op uw mobiele telefoon is toegestaan mits dit gebeurt met oordoppen en zonder dat anderen er hinder van ondervinden. Het gebruik van Social Media op de toestellen is toegestaan, mits u de toestellen niet langer bezet houdt dan nodig is. Bij overmatig transpireren dient u de apparatuur schoon te maken met papier en desinfecteermiddel, de flessen welke u hiervoor dient te gebruiken vindt u in de fitnesszaal.
De douches en kleedkamers dienen netjes achter te worden gelaten en uw sportschoenen dienen schoon te zijn.  Het is verboden om meegebrachte consumpties te consumeren aan de bar of in de   fitness- en ricochetruimte. Bij jongeren onder de 18 houden wij toezicht op te zwaar trainen. De eindverantwoording hiervan ligt bij de ouders, Ubcro heeft hierin geen verantwoording, maar indien nodig spreken wij ouders hierop aan en kunnen jongeren verzocht worden naar huis te gaan. Het gebruik van middelen die op de “doping” lijst staan zijn in ons sportcentrum niet toegestaan. Sporten onder invloed van alcohol of verdovende middelen is verboden. Bij verdenking van gebruik of inname spreken wij u hierop aan en indien nodig verzoeken wij u een test te laten doen. Tot het tegendeel is bewezen heeft u geen toegang meer tot ons sportcentrum. In onze ruimtes geldt een algeheel rookverbod.  Ubcro is niet aansprakelijk voor diefstal en of schade aan uw eigendommen.  Zet uw fiets op slot en informeer waar u de auto mag parkeren. Het sporten in ons sportcentrum is geheel op eigen risico. Gebruikte gewichten en halters dienen altijd opgeruimd te worden na gebruik!  Bij diefstal wordt aangifte gedaan en zult u direct worden geschorst.  De “groepslessen” die aangeboden worden via de voor u beschikbare Ubcro”app” uit de play-store kunt u thuis en dus vooraf reserveren.  Alle overige uren waarin er geen lessen aangeboden worden, kunt u zelfstandig trainen in de groepsruimten. Onze virtuele lessen kunt u te allen tijde volgen maar wanneer iemand op het hele uur wenst te beginnen met een training heeft diegene voorrang en zal de les opnieuw aanvangen. Het wordt gewaardeerd dat onze sporters geen “nare” luchtjes met zich mee dragen. Het gebruik van deodorant en schone sportshirts wordt op prijs gesteld, indien nodig wissel dan tussentijds uw shirt.  Onze apparatuur dient met de juiste handelingen gebruikt te worden. Wanneer u medicatie gebruikt welke invloed heeft op uw hartslag, bloeddrukverlagende dan wel verhogende middelen, pijnstillers of andere vorm van medicatie dient u dit door te geven aan een van de trainers. De mogelijkheid bestaat dat uw schema hierdoor aangepast dient te worden.  Het gebruik van uw schema kan ook via uw mobiel. Wifi is aanwezig, informeer aan de bar naar de code. Heeft u vragen, tips of opmerkingen dan vernemen wij dat uiteraard graag van u!
 
Algemene voorwaarden:
Onder definities in deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
Ubcro West (Europark 22-24 7102 AM Winterswijk). Alsmede de activiteiten die onder de naam Ubcro worden aangeboden. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Ubcro en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 1: (Lid worden en toegang) Lid worden bij Ubcro kan op twee manieren. 1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.ubcrosports.nl) 2.Het papieren inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Ubcro in te leveren. Alleen bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 4. Deze bedenktijd geldt niet voor andere manieren van inschrijving. Als de 14e dag van bedenktijd in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Ubcro naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping) 7,50 euro per training, inclusief de borg van de eventuele clubkey, in rekening brengen. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van SCHRIFTELIJKE OF ONLINE inschrijving, vanaf dit moment gaat de SEPA automatische incasso van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er toe leiden dat de overeenkomst eindigt, deze wordt ontbonden door Ubcro. Uitsluitend op vertoon van een geldige Ubcro clubkey krijgt een Lid toegang tot Ubcro West en/of Oost. De Ubcro clubkey blijft te allen tijde eigendom van Ubcro. Bij verlies, diefstal of zoek raken van de clubkey dient het Lid dit te melden, waarna de toegang tot Ubcro geblokkeerd wordt, tot er een nieuwe key aangeschaft is en deze voldaan is. Ubcro heeft het recht te controleren of leden rechtmatig bij Ubcro binnen zijn dmv het controleren van legitimatie. Een lidmaatschap bij Ubcro West geeft u het bezoekrecht in Ubcro Oost, andersom dient u als Lid 7,50 euro per bezoek af te rekenen. Jongeren tot 18 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Ubcro indien de inschrijving is goedgekeurd en ondertekend door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
 
Artikel 2: (Openingstijden) Openingstijden, Ubcro bepaalt de openingstijden van de beide locaties. Ubcro is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Ubcro is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) tijdelijk of blijvend te wijzigen. Ubcro is gerechtigd wegens onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden. Alle bijzondere feestdagen en overige gesloten dagen worden vooraf aangegeven en geven geen recht op restitutie op uw contributie.  Heeft u een abonnement in “Oost” kunt u tegen betaling in “West” sporten. Indien u een abonnement in “West” heeft kunt u in beide vestigingen sporten.
 
Artikel 3: (Lidmaatschap, termijn en betaling) Een overeenkomst bij Ubcro wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 28 of 52 weken vanaf de ingangsdatum. Deze kan in 1 keer vooruit betaald worden of in 4 wekelijkse termijnen voldaan worden via automatische incasso. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum welke op de 1e mogelijkheid van een 4 wekentermijn ingaat, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Ubcro, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Ubcro behoudt zich het recht voor om borg in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Borg dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het abonnement opnieuw lid wenst te worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst  te geschieden per 4 wekelijkse termijnen vooruit via SEPA automatische incasso, of contant indien zo (bij hoge uitzondering) is overeengekomen. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Bij een niet tijdig ontvangst door Ubcro van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook wordt contact gezocht om het bedrag alsnog te incasseren. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht, dit zal per mislukte incasso 40 euro bedragen. Ubcro is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso bij een incassobureau of Gerechtsdeurwaarder. In dat geval is het Lid gehouden om chuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen. Een Ubcro clubkey wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lidde volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld hierboven, alsmede toekomstige termijnen die vers in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Ubcro de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. Ubcro behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden.. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. Indien Lid gaat verhuizen krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken  (volgend op aflopende termijn). Wel dient er een bewijs overhandigd te worden van uitschrijving uit de gemeente Winterswijk. Indien een Lid naar de beoordeling van Ubcro aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken volgend op aflopende termijn van 4 weken, vanaf de kennisgeving, tenzij de blessureregel is afgesproken.
Blessureregel of zwangerschapsregel: vanaf het moment van afspraak zal de betalingsverplichting gehandhaafd blijven, echter de in die afgesproken weken komt het Lid niet bij Ubcro. Bij terugkomst kunnen de gemiste 4 wekentermijnen worden ingehaald, en het abonnement met  de einddatum worden opgeschort.
 
Artikel 4: (Beëindigen lidmaatschap) Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Als het Lid zijn/haar lidmaatschap niet ter plaatse bij Ubcro opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met telkens 4 weken. Na het verstrijken van de 52 of 28 wekenkaart zal deze automatisch met telkens 4 weken worden verlengd. Indien er andere afspraken zijn gemaakt, zijn deze te vinden als extra notitie op uw ingevulde formulier waar u na akkoord voor getekend heeft. Uw betaalde borg wordt, indien u de Key weer heel en bruikbaar, inlevert geretourneerd op uw banknummer. INDIEN U OP BEIDE LOCATIES WENST TE SPORTEN DIENT U ZICH BIJ “WEST” IN TE SCHRIJVEN!
 
Artikel 5: (Risico en aansprakelijkheid) Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Ubcro is geheel voor eigen risico van het Lid. Ubcro en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid. Het Lid zal zowel Ubcro als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. Ubcro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
 
Artikel 6: (Klachten) In geval van klachten met betrekking tot Ubcro dient het Lid zich te wenden tot een van de medewerkers van Ubcro.
 
 Artikel 7: (Persoonsgegevens) Ubcro verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de AVG, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Ubcro verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het Lid over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Ubcro en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Ubcro. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Ubcro kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Ubcro.
 
Artikel 8: (Toepasselijk recht en geschillen) Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ubcro is aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Ubcro zullen worden beslecht door een, volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ubcro is gevestigd.
 
Artikel 9: (Tot slot) Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Ubcro te accepteren en hiernaar te handelen. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Ubcro zijn ook te vinden op onze site. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Ubcro en het Lid.